עמוד ראשי
סל קניות
 
עמוד ראשי ◄ תנאי שימוש באתר

אתר www.bonnebouche.co.il ("האתר") משמש כאתר מסחר אלקטרוני לרכישת קינוחים ("קינוחים" או "המוצר") אשר בבעלותה של חברת סקרלט קינוחים בע"מ ("החברה", "אנחנו"). השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בכללי השימוש הללו ("כללי השימוש"). אנא קראו את כללי השימוש בקפידה שכן רכישת קינוחים

 

ו/או שימוש באי אלו מהשירותים המוצעים באתר זה ("השירותים") מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בכללי השימוש.

תנאי שימוש
ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת מוצרים, שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה אחרת. כל אדם שהינו מעל גיל 18 שברשותו כרטיס אשראי (או הרשאה מפורשת מאת בעל הכרטיס) תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל רשאי להגיש הצעות לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר.
הזמנתו או הצעתו ("הצעה") של הרוכש לקבלת מוצרים ו/או שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים המצטברים הבאים:
- ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש;
- המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי;
- הכתובת אליה יש לספק את המוצר ו/או השירות נמצא במפת החלוקה של החברה (ראה מדיניות משלוחים); - הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

מדיניות שירותים ומחירים
המחירים ותנאי התשלום הנקובים באתר זה (לרבות בגין הוצאות משלוח) עשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת קינוחים או כל מוצר אחר המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל ו/או כי מאיזו סיבה שהיא לא יכולה החברה לספק את המוצר שהוזמן, תספק החברה בתאום עם הרוכש מוצר דומה ככל האפשר למוצר שהוזמן בהזמנה המקורית. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב.
החברה תספק את המוצר בטווח שעות מסוים לאחר תיאום עם הלקוח ובהתאם למדיניות המשלוחים.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר
בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו` (להלן – "הפרטים"). החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
הקלדת פרטים כוזבים הינה אסורה בהחלט. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.
מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

תשלום
כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה, לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה.
סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"עגלת הקניות" או "במסך סיכום פרטי העסקה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלת הקניות" לרבות הוצאות משלוח.

אי - ביטול רכישה
מאחר והמוצרים הינם טריים ומיוצרים בסמוך לקבלת ההזמנה לא תתאפשר ביטול רכישה לאחר השלמת ההזמנה.

ביטול מכירות מצד המוכר
האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדית, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או אחרי סגירתה), לרבות במקרים הבאים:
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע מכירה מסוימת, במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים,לדעת האתר את המשך המכירה ו/או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי האתר לבטל את הרכישה. אם אזל המלאי מהמוצר המוצע ו/או אם לא ניתן אישור מחברות האשראי, האתר רשאי לבטל את הזמנת מבצע הפעולה והקונה לא יחויב. אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/מדויקים של מבצע ההזמנה ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון רשאי האתר לבטל את הרכישה.

אחריות
החברה שמה דגש רב על איכותם הגבוהה של המוצרים והשירותים שהיא מציעה באתר. במידה ונמצא מוצר פגום או מקולקל או שאינו טרי, יש להודיע על כך לחברה בכתב מיד עם קבלתו. החברה מתחייבת לבדוק כל תלונה בדבר מוצר פגום שתוגש אליה בכתב, ובמקרים בהם תמצא את התלונה מוצדקת, תפצה את הרוכש על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בדרך השבת התמורה לרוכש.

אספקת המוצרים
מדיניות ומחירי משלוח, מועדי המשלוח ואזורי החלוקה מפורטים במדיניות משלוחים.

בעלות ושמירה על זכויות
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג` המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש להוריד נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל. המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו`. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

אחריות ושיפוי
התמונות המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי הקינוחים מיוצרים בתהליך ידני ומאחר שהתמונות מוצגות על גבי צג המחשב /ואו מודפסות על ידי מחשב, ייתכנו הבדלים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בכפוף להוראות כל דין, לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בקשר עם האתר, השירותים ו/או המוצרים, לרבות בגין נזק ישיר, עקיף, נזקים עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא במוצרים ו/או בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נילווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מהמוצרים או מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, נא כתוב אלינו ונבחן פנייתך בקפידה.
החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לתקינות השרת באמצעותו מופעל האתר ו/או להעדר קיומם של וירוסים ו/או מרכיבים זרים אחרים, אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של רוכש ו/או גולש בעת שימוש באתר.
החברה ו/או מפעילי האתר מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם עקב פעילות בלתי חוקית שהתבצעה באתר על ידי רוכש ו/או על ידי גולש אחר באתר (להלן: "צד ג`"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל פעולה כלשהי על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי לשם ביצוע פעולה באתר.

השירות והמוצרים באתר נמכרים כמו שהם (As Is) , ללא מצגים כלשהם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השירות ו/או המוצרים, טיבם ו/או התאמתם לצרכיך ולדרישותיך. כל העושה שימוש בלתי ראוי ו/או שימוש הנוגד את תנאי תקנון זה, מחויב לשפות ולפצות את החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, שנגרם לו עקב שימוש זה.

כללי
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. הכותרות המופיעות בראש הסעיפים הנן לנוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תנאי התקנון, וכן לשנות את מגוון השירותים המוצרים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או ביטול ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים והמוצרים הניתנים בו, והכל על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או של מפעילי האתר.

החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

שירות לקוחות
אנו עושים כמיטב יכולתנו לתת שירות איכותי, אדיב ויעיל לכל משתמשי האתר.
הדרך המומלצת ביותר ליצירת קשר עימנו היא באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון.

שעות פעילות שירות הלקוחות:
ימים א'- ה' בין השעות 09:00-16:00, ימי ו` וערבי חג בין השעות 08:00-12:00.
ניתן לבצע רכישות דרך האתר 24 שעות ביממה ובכל ימות השבוע.

כיצד זה עובד

אודות

מידע

כשרות אודות תנאי שימוש באתר
הזמנות ומשלוחים מחזירים לקהילה מדיניות שמירת הפרטיות
עסקים מתנות האחריות שלנו מאמרים
עסקים הנחות
קאפקייקס קינוחים לאירועים
הצהרת נגישות

Powered by Shopsystem מיתוג: קרן שטראוס צילומים: יולה זובריצקי כל הזכויות שמורות Bonne Bouche ©